Pakiet Mobilności

 Od dnia 20.08.2020 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące tak zwanego Pakietu Mobilności dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, odpoczynkach i przerwach kierowców.

Do najważniejszych zmian zaliczamy:

Przerwa 45-minutowa w pojeździe kierowanym przez drugiego członka załogi.

Zgodnie z Art. 7 ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY, W przypadku pracy w załodze kilkuosobowej kierowca może wykorzystać przerwę w prowadzeniu pojazdu trwającą 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.

.Wykonanie dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych z kolei.

W myśl Art. 8 ustęp 6 ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy, poza państwem członkowskim siedziby pracodawcy, może jako odstępstwo od art. 8 ust. 6 litera a) i b) wyżej wymienionego rozporządzenia wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem że w ciągu kolejnych czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku. W przypadku gdy wykorzystano dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, następny okres tygodniowego odpoczynku musi być poprzedzony okresem odpoczynku wykorzystywanym jako rekompensata za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. W takim przypadku przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę tego kierowcy w taki sposób, by mógł on wrócić przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata.

Zakaz odbioru regularnych odpoczynków tygodniowych w pojeździe.

Nowe brzmienie art. 8 ust. 8 stanowczo zakazuje odbioru odpoczynków w pojeździe:

„ Regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz dowolny tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą być wykorzystywane w pojeździe. Muszą one być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną. 

Wszelkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca ”

Obowiązkowy powrót kierowców do bazy lub miejsca zamieszkania przynajmniej raz na 4 tygodnie

Nowo wprowadzony do Rozporządzenia 561 ust 8a. w art. 8 mówi, że przedsiębiorstwo transportowe musi tak zorganizować pracę kierowców, aby mogli wrócić do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy i gdzie rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub  do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni, tak aby wykorzystali  przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku

Przedsiębiorca musi udokumentować w jaki sposób został spełniony ten obowiązek. Dokumenty przechowuje w firmie/lokalu oraz udostępnia na żądanie odpowiednich organów kontrolnych.

Możliwość przerwania odpoczynku tygodniowego w związku z transportem koleją lub przeprawą promową.

Po zmianach w art.9 Rozporządzenia nr 561 ustęp 1 mówi o możliwości przerwania takiego odpoczynku:

W drodze odstępstwa od art. 8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi mieć do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę.”

W odniesieniu do regularnych tygodniowych okresów odpoczynku odstępstwo to dotyczy wyłącznie podróży promem lub pociągiem, jeżeli: 

a) podróż jest zaplanowana na przynajmniej 8 godzin; oraz 

b) kierowca ma do dyspozycji kabinę sypialną na promie lub w pociągu.

Wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu w wyjątkowych okolicznościach.

Artykuł 12 Rozporządzenia nr 561 został uzupełniony o akapitu, które normują możliwość wydłużenia czasu jazdy.

„Pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, w wyjątkowych okolicznościach kierowca może także odstąpić od art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2, przekraczając dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie jedną godzinę, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego okresu odpoczynku. 

Na tych samych warunkach kierowca może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny, pod warunkiem że wykorzystał on przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut bezpośrednio przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu niezbędnym, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.

Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego, na wydruku z urządzenia rejestrującego lub na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju. 

Każdy wydłużony okres pracy musi być kompensowany równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.”