Tymczasowe odstępstwa od czasu prowadzenia pojazdu dla kierowców ciężarówek

Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców, obowiązujące od 4 marca do 2 kwietnia 2022 r. Okresowe zmiany są podyktowane obecną sytuacją w dotkniętej wojną Ukrainie i jak informują rządzący, mają na celu zachowanie płynności realizacji przewozów osób i rzeczy, zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. 

Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów zostały wyszczególnione w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2022 r. Podstawę ich wydania stanowi art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, który przyznaje ministrowi właściwemu do spraw transportu drogowego stosownie do art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 3820/85/EWG prawo do udzielenia w nagłych przypadkach czasowego zwolnienia od stosowania postanowień rozporządzenia na okres nieprzekraczający 30 dni. O udzielonym zwolnieniu minister właściwy do spraw transportu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Komisję Europejską. 

Odstępstwa od przepisów rozporządzenia nr 561/2006

Odstępstwa obowiązujące od 4 marca do 2 kwietnia br. dotyczą art. 6 ust. 1–3, art. 7 i art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. 

W wyniku ich wprowadzenia dzienny czas prowadzenia pojazdu został wydłużony z 9 godzin do maksymalnie 11 godzin, natomiast tygodniowy czas prowadzenia pojazdu z 56 godzin do 60 godzin. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie powinien natomiast przekroczyć 96 godzin (odstępstwa od art. 6 ust. 1-3). 

Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7). 

Nowe, tymczasowe przepisy zezwalają ponadto kierowcy na wykorzystanie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8). 

Obowiązek udokumentowania odstępstw

Zgodnie z treścią obwieszczenia, przypadki skorzystania z każdego z ww. odstępstw powinny zostać udokumentowane poprzez odręczny wpis na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego. 

Należy przy tym pamiętać, że stosowanie tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa na drogach. Na pracodawcach przez cały czas spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników. Nie powinni oni zatem dopuszczać do sytuacji, w których przykładowo kierowca w drodze wyjątku prowadzi pojazd mimo dużego zmęczenia.