Od 28 lipca nowa wysokość diet w podróży krajowej

Od 28 lipca 2022 r. obowiązywać będą nowe stawki diet za krajowe podróże służbowe. To pierwszy taki wzrost od 2013 r. Obejmie on nie tylko stawkę samej diety, ale i ryczałt za nocleg i ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej, a także limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. 

13 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, które wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wzrost diety w delegacji krajowej o ponad 26% 

Już od 28 lipca dieta w czasie podróży krajowej przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia będzie wynosić 38 zł za dobę podróży. 

W związku z tym, że od 1 marca 2013 r. wysokość diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na terytorium kraju to 30 zł, mamy do czynienia ze wzrostem o ponad 26%. Przy ustalaniu diety w nowej wysokości, na co wskazuje resort pracy, brano pod uwagę prognozowaną na 2022 r. inflację oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2013-2021. W teorii  podwyżka o niespełna 27% brzmi całkiem dobrze… Warto jednak zastanowić się, ile można było kupić za 30 zł 9 lat temu, w 2013 r., a ile za 38 zł obecnie – w 2022 r. Szybka kalkulacja wystarczy, aby stwierdzić, że zdecydowanie nie jest to wzrost adekwatny do obecnych realiów i rekordowej od lat inflacji, która w czerwcu 2022 r. wyniosła 15,5%. Niektórzy spodziewali się dlatego, że nowa stawka diet krajowych będzie znacznie wyższa. 

Pracownicy, którzy będą pod koniec lipca w krajowej podróży służbowej, zostaną rozliczeni na podstawie dwóch stawek – za okres do 27 lipca 2022 r. według dotychczasowej diety, a od 28 lipca 2022 r. zgodnie z nową, wyższą dietą wynoszącą 38 zł. 

Nowe stawki mają dotyczyć nie tylko pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej, ale również żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych u innych pracodawców. 

Diety dla pracowników zatrudnionych u pracodawców prywatnych 

Pracodawcy spoza sfery budżetowej zgodnie z treścią art. 775 § 3 kodeksu pracy mogą określać warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej we własnym zakresie w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę. Postanowienia zawarte w tych dokumentach nie mogą jednak przewidywać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta określona dla pracowników sfery budżetowej. W przypadku, gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie wskazuje na inną wysokość diety, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Z powyższego wynika zatem, że wszyscy pracownicy, zarówno ze sfery budżetowej, jak i spoza niej mają prawo do diety w wysokości nie niższej niż ta, określona w rozporządzeniu z 2013 r. 

Nowy ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej oraz limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu

28 lipca wzrośnie nie tylko wysokość samej diety, ale i ryczałtu za nocleg, ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej oraz limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. 

Stanowiący 150% diety ryczałt za nocleg będzie wynosił 57 zł (obecnie 45 zł). Z kolei 20-procentowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wzrośnie do 7,60 zł (obecnie 6 zł). Zwrot udokumentowanych kosztów noclegu ma następować w wysokości stwierdzonej rachunkiem. Za jedną dobę hotelową nie może być jednak wyższy niż dwudziestokrotność stawki diety – 760 zł (obecnie 600 zł).