PIP zapowiada kontrole przewoźników drogowych w 2023 r.

W 2023 r. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) nadal będzie realizować trzyletni program, ustalony na lata 2022 – 2024 r. Zgodnie z zapowiedziami, liczba kontroli ma wzrosnąć ogółem z 52 tys. w roku 2022 r. do 60 tys. Nie ominą one również sektora transportowego. Czas pracy i przepisy o delegowaniu pracowników – to dwa obszary, na które powinni zwrócić szczególną uwagę polscy przewoźnicy. 

Trzyletni program działania PIP na lata 2022 – 2024 koncentruje się na trzech strategiach: strategii kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego, strategii kontroli zagrożeń czynnikami chemicznymi środowiska pracy oraz strategii wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy. PIP poinformował, że poza działaniami kontrolnymi aktywność organu w coraz to większym zakresie zaczyna obejmować także działania prewencyjne (prewencja wypadkowa) i promocję ochrony pracy. W 2023 r. działaniami prewencyjnymi i promocyjnymi ma zostać objętych przynajmniej 35 tys. podmiotów, czyli o około 5 tys. więcej niż w roku ubiegłym. 

Kontrole czasu pracy 

2 tys. – tyle kontroli dotyczących czasu pracy i wypłaty wynagrodzeń zaplanowano na 2023 r. PIP zaznacza, że to właśnie na tych obszarach dochodzi do najczęstszych naruszeń. Wynika to także z dostępnych danych statystycznych oraz skarg, jakie wpływają do urzędu. 

Kontrole dotyczące przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników 

Z możliwością kontroli PIP powinni liczyć się również, a właściwie przede wszystkim przewoźnicy w przewozach międzynarodowych, którzy na skutek zmian przewidzianych w Pakiecie Mobilności, zostali w 2022 r. objęci przepisami o delegowaniu pracowników. 

Przedstawiciele branży transportowej wskazują, że kontrole na tym obszarze są potrzebne, ponieważ wszelkie naruszenia należy traktować nie tylko jako naruszenia praw pracowniczych, ale i czyn nieuczciwej konkurencji. Niemniej nie zmienia to faktu, że planowane działania PIP budzą niepokój i obawy, ponieważ nowe przepisy dotyczące delegowania nie należą do najłatwiejszych w interpretacji i we wdrożeniu. 

Kontrole legalności zatrudnienia i nadużywania umów cywilnoprawnych 

W swoich działaniach PIP nadal będzie koncentrować się na zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia w zakresie powierzania pracy zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom. PIP zaznacza, że kontrole będą realizowane w tym roku m.in. w zakładach pracy powierzających pracę cudzoziemcom z państw trzecich, w szczególności z Ukrainy. 

2023 r. będzie ponadto kolejnym rokiem, w którym pod lupą znajdą się umowy cywilnoprawne i występujące na tym polu nadużycia, tj. zawieranie umów cywilnoprawnych tam, gdzie wszystko wskazuje na istnienie stosunku pracy. 

Źródło:

https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/147012,plan-dzialan-pip-na-2023-r-.html