Czas na złożenie oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób upływa 31 marca 2023 r.

Do 31 marca 2023 r. przewoźnicy muszą spełnić drugi z obowiązków nałożonych na nich przepisami Pakietu Mobilności w postaci złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych pracowników. Oświadczenie to począwszy od teraz, będą składać każdego roku. 

Podstawę do złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób stanowi dodany do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2. Jak wynika z jego treści, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie, w terminie do dnia 31 marca roku następnego: 

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Należy pamiętać, że:

  • Podstawą do złożenia oświadczenia jest ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 
  • Oświadczenie składa się w oryginale.
  • Oświadczenie odnosi się do liczby osób zatrudnionych w 2022 r.
  • Obowiązek złożenia oświadczenia spoczywa także na JDG. Jeżeli w JDG właściciel jest jednocześnie kierowcą, powinien uwzględnić siebie zarówno w osobach zatrudnionych, jak i średniej arytmetycznej kierowców.

Komu składa się oświadczenie? 

Druk należy złożyć w oryginale starostwu właściwemu dla siedziby przedsiębiorcy lub miejsca wykonywania działalności, które wydało zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika lub GITD. 

Jeżeli oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych będzie składane GITD, cała procedura powinna odbyć się z wykorzystaniem platformy ePUAP. Wniosek można znaleźć w takim przypadku pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/ewidencje-i-transport-miedzynarodowy/oswiadczenie-przedsiebiorcy-o-liczbie-osob-zatrudnionych-w-przedsiebiorstwie-kreptd-

Więcej informacji na ten temat: https://www.gov.pl/web/gitd/informacja-12024