Raporty ITD

Mało które przedsiębiorstwo transportowe może się poszczycić nienakładanymi karami zarówno na kierowcę, osobę zarządzającą transportem czy przedsiębiorstwo.

Wysokie kary zarówno w Polsce jak i za granicą sprawiają, że wręcz konieczne jest stałe kontrolowanie kierowców, co pozostaje w zgodzie z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., art. 10, ust. 2, który mówi: „Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców, o których mowa w ust. 1 w taki sposób, aby kierowcy ci mogli przestrzegać przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 oraz przepisów rozdziału II niniejszego rozporządzenia. Przedsiębiorstwo transportowe wydaje odpowiednie polecenia kierowcy i przeprowadza regularne kontrole przestrzegania przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 oraz przepisów rozdziału II niniejszego rozporządzenia”. Zmiany w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, które weszły w życie z dniem 3 września 2018 roku spowodowały nagły wzrost naruszeń, za które może zostać nałożona kara nie tylko podczas kontroli drogowej ale również w trakcie kontroli w przedsiębiorstwie. Pojawiły się nowe kary, które wcześniej nie znajdowały się w polskich taryfikatorach. Zwiększyła się również wysokość kar maksymalnych, które mogą zostać nałożone w trakcie kontroli drogowych.

Stałe kontrole chronią przed karami pieniężnymi zarówno Przedsiębiorców jak i osoby zarządzające transportem i kierowców. Specjaliści, którzy analizują dane kierowców w imieniu Kancelarii nie tylko przekazują zestawienia naruszeń umiejscowionych w czasie ale również kontaktują się z Państwem w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności powstania danego wykroczenia. Zwracają również uwagę na konieczność tworzenia wydruków w przypadku sytuacji wyjątkowych, co do których ma zastosowanie Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., art. 12 mówiący „Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój”.

W ramach niniejszej usługi uzupełniane są również brakujące okresy w danych kierowcy. Raporty poświadczające aktywności kierowców w okresie nieprowadzenia pojazdu uchronią Państwa przed niepotrzebnymi karami, które mogą być nałożone w trakcie kontroli w przedsiębiorstwie.
0
ZADOWOLENI KLIENCI
0
ZAKOŃCZONE SRAWY
0
GODZINY PRACY